Vedtægter

Vedtægter

 

(Vedtægter til download/udskrivning (PDF) )

 

Love og vedtægter for Rønne Bueskytte Laug

 

Medlem af Bueskydning Danmark - Danmarks Idræts-Forbund (DIF) – Parasport Danmark - World Archery Europe (WAE) og World Archery Federation (WA).

 

§ 1

Foreningens navn er Rønne Bueskytte Laug (RBL), er stiftet den 15. juli 1946, og har hjemsted i Bornholms Regionskommune.

Foreningens tildelte farver er brun og grøn.

    

§ 2

Lauget har til formål at udvikle interessen for bueskydning gennem træning og konkurrence, samt at dyrke denne sport på dertil egnet terræn under betryggende former.

Det er endvidere laugets formål at oplære medlemmerne - bl.a. ved eget arbejde - at skaffe sig de bedste og billigste rekvisitter.

    

§ 3

Rønne Bueskytte Laug er en del af Region Sjælland under

  •  Bueskydning Danmark

  •  World Archery Europe (WAE)

  •  World Archery Federation (WA).

     samt tilknyttet Bornholms Idrætsråd.

  

§ 4

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver mand eller kvinde, jf. Bueskydning Danmarks love, som ikke er i gæld til anden bueskytteklub.

For unge under 18 år, skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.

Bestyrelsen har bemyndigelse til - i enkelte tilfælde - midlertidigt og på særlige betingelser at give ikke-medlemmer adgang til bueskydning på laugets baner.

  

§ 5

RBLs kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud.

  

§ 6

Udmeldelse skal normalt ske skriftligt til laugets kasserer med mindst én måneds varsel til den 1. i en måned.

Når et medlem er kommet i kontingentrestance eller har pådraget sig anden gæld til lauget, kan bestyrelsen - med mindst 8 dages skriftligt varsel - ekskludere medlemmet.

Ekskluderede medlemmer kan normalt ikke blive medlem af lauget igen, før gælden er betalt.

Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.

Det ekskluderede medlem har ret til at få eksklusionen forelagt førstkommende generalforsamling.

Det kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for, før eksklusionen er lovlig.

  

§ 7

Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed i alle laugtes anliggender med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver.

Den ordinære generalforsamling indkaldes hvert år skriftligt med mindst 14 dages varsel ved opslag og/eller klubbens hjemmeside/klubblad.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 15. december og udsendes med indkaldelsen.

Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt, og kun medlemmer over 15 år har stemmeret.

Medlemmer der er i restance med kontingentbetalingen til lauget kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

En af forældrene til børn og unge under 18 år kan vælges til bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, forældre til medlemmer under 18 år, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

  

§ 8

Generalforsamlingen afholdes i sidste halvdel af januar måned med minimum følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Forlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg

  7. Eventuelt

    

§ 9

Bestyrelsen består af fem medlemmer valgt blandt klubbens medlemmer.

 

Valgene gælder for to år ad gangen, således at følgende vælges i lige år:

Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor.

 

Følgende vælges i ulige år:

2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og en revisorsuppleant.

 

Det er muligt for bestyrelsen at vælge en ekstern kasserer, hvis det ikke er muligt at besætte kassererposten internt. Denne vil dog ikke blive en del af bestyrelsen, men vedkommende deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen laver referat fra generalforsamlingen og afholdte bestyrelsesmøder, som ophænges til medlemmernes orientering.

  

§ 10

Laugets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

  

§ 11

Revisionen af laugets regnskab foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at gennemse regnskab og beholdning.

  

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af laugets stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger dette med en motiveret dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter opfordringen.


§ 13

Lauget har 2 tegningsberettigede i henhv. Formand og 1 kasserer og/eller 1 bestyrelsesmedlem.

 

§ 14

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

  

§ 15

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

  

§ 16

Bestemmelse om Rønne Bueskytte Laugs opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

For at en sådan generalforsamling er beslutningsdygtig, kræves det at mindst halvdelen af laugets stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at en opløsning af RBL kan finde sted, kræves at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for.

På generalforsamlingen skal der samtidig tages beslutning om, hvorledes man skal forholde sig til med hensyn til laugets formue - herunder fast ejendom og øvrige materiel.

For at tage bestemmelse om dette kræves blot simpelt flertal.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

 

 

Ovenstående love og vedtægter er vedtaget med ændringer på generalforsamlingen den 25. januar 2023.

Dirigent: Palle Olsen

Sekretær: Jess Hoffmeyer Nielsen